Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Klant: degene met wie Aziz Maral BV een overeenkomst is aangegaan.
 2. Aziz Maral BV: gevestigd te Aardenburg, ingeschreven onder KVK-nummer 70573387.BTW-nummer – NL858379466B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Aziz Maral BV en klant.

Minimumleeftijd

Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten van Aziz Maral BV, dient men minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Onder 18 jaar is toestemming van een of beide ouders/voogden vereist. Bij de aankoop van een product bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van één of beide ouders/voogden.

Prijzen

Alle prijzen die Aziz Maral BV hanteert, worden uitgedrukt in euro, inclusief btw.

Intellectueel eigendom

Het is als klant uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten op de website van Aziz Maral BV te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van Aziz Maral BV, dat Aziz Maral BV kan schaden. Indien vastgesteld wordt dat er één of meerdere van deze regels niet nageleefd wordt, zal u zonder refund onherroepelijk uit de groepen verwijderd worden.

Herroepingsrecht

De klant kan de online aankoop van het product binnen 14 dagen ontbinden op voorwaarde dat de klant het product nog niet heeft gebruikt. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst en de klant hiervan een bevestiging heeft ontvangen per mail.

Disclaimer

Alle informatie op de website van Aziz Maral BV is informatief van aard en bevat geen investeringsadvies of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen. Aziz Maral BV is geen financieel adviseur. Aziz Maral BV garandeert niet dat de conclusies en/of suggesties die worden gegeven, kunnen resulteren in winst of verlies. Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. Cryptomarkten kunnen extreem volatiel zijn. Eenieder die gebruikt maakt van Aziz Maral BV haar informatie, dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en daar waar nodig is advies te vragen aan zijn/haar financieel adviseur.

Geheimhouding

 1. De klant houdt alle informatie die afkomstig is van Aziz Maral BV geheim en onthoudt zich van het delen, publiceren, kopiëren en/of verspreiden van deze informatie.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Aziz Maral BV waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Aziz Marl BV schade kan berokkenen”.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde duur.
 5. Boetebeding
 6. Indien de klant leden van het artikel over geheimhouding in deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Aziz Maral BV een onmiddellijk opeisbare boete van €7.500,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Aziz Maral BV het recht toe de klant onmiddellijk de toegang tot de diensten van Aziz Maral BV te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
 7. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 8. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Aziz Maral BV waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 9. Aziz Maral BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het gebruik van de diensten van Aziz Maral BV in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de diensten bedoeld zijn.

Privacyverklaring

Aziz Maral BV respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers en verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring van Aziz Maral BV wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel deze worden gebruikt. De privacyverklaring is te raadplegen op de website van Aziz Maral BV.

Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of uit overeenkomsten die daarop voortbouwen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aziz Maral BV is gevestigd.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Aziz Maral BV zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. 4. Aziz Maral BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden op de website van Aziz Maral BV gepubliceerd en zijn direct van kracht.
 5. In geval van enige onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst boven vertalingen daarvan.
 6. Bij het opzeggen van een abonnement is er een opzegtermijn van 1 maand per einde van desbetreffende maand. (bijv: opzegging in maart houdt in dat April nog betaald wordt)

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 26 maart 2023.

 1. Aziz Maral BVHerendreef 614527
 2. AH AardenburgKVK-nummer:
 3. 70573387
 4. BTW-nummer: NL858379466B01